فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از دو جوانی که بر روی سنگ نشسته اند و کتری و قوری مسی در کنار آن ها

حرکت آهسته از دو جوانی که بر روی سنگ نشسته اند و کتری و قوری مسی در کنار آن ها

5000050000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر