فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

تجهیزات آزمایشگاهی در داخل چارچوبی در اتاق آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاهی در داخل چارچوبی در اتاق آزمایشگاه

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر