فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از راه رفتن دختر بچه ای که در حال رفتن می باشد و دست پدر و مادر خود را گرفته و به سمت دوربین حرکت میکند

حرکت آهسته از راه رفتن دختر بچه ای که در حال رفتن می باشد و دست پدر و مادر خود را گرفته و به سمت دوربین حرکت میکند

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر