فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته دوربین و عکس چاپ شده ی بچه ای که با گیره به ریسه آویزان شده

حرکت آهسته دوربین و عکس چاپ شده ی بچه ای که با گیره به ریسه آویزان شده

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر