فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته دوربین از چرخ های موتور اسباب بازی که برای کادوی تولد پسر بچه ای گرفته شده

حرکت آهسته دوربین از چرخ های موتور اسباب بازی که برای کادوی تولد پسر بچه ای گرفته شده

3500035000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر