فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از اضافه کردن نمک به مقدار لازم در ظرف مخلوط کن

حرکت آهسته از اضافه کردن نمک به مقدار لازم در ظرف مخلوط کن

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر