فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از برداشتن پنیر پیتزا از ظرف مخصوص و اضافه کردن بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی مخصوص فر

اسلوموشن از برداشتن پنیر پیتزا از ظرف مخصوص و اضافه کردن بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی مخصوص فر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر