فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از تضتفه کردن تکه های گوشت بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی فر

اسلوموشن از تضتفه کردن تکه های گوشت بر روی خمیر پیتزا در داخل سینی فر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر