فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از برگرداندن خمیر بر روی موادی که دور ظرف قرار دارد

حرکت آهسته از برگرداندن خمیر بر روی موادی که دور ظرف قرار دارد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر