فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از چرخاندن خمیر پنیر پیتزا توسط آشپز حرفه ای

اسلوموشن از چرخاندن خمیر پنیر پیتزا توسط آشپز حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر