فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از اضافه کردن آرد بر روی میز کار آشپز و برداشتن وردنه برای باز کردن خمیر

اسلوموشن از اضافه کردن آرد بر روی میز کار آشپز و برداشتن وردنه برای باز کردن خمیر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر