فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از اضافه کردن سس مخصوص سرآشپز با قلم بر روی پیتزا

اسلوموشن از اضافه کردن سس مخصوص سرآشپز با قلم بر روی پیتزا

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر