فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از بریدن گوشت از روی کباب ترکی توسط آشپز حرفه ای

حرکت آهسته از بریدن گوشت از روی کباب ترکی توسط آشپز حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر