فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از چرخاندن خمیری که پر از پنیر پیتزا و قارچ و تکه های مرغ می باشد

حرکت آهسته از چرخاندن خمیری که پر از پنیر پیتزا و قارچ و تکه های مرغ می باشد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر