فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از هم زدن مواد با تکان دادن ظرف بر روی شعله های گاز توسط آشپز حرفه ای

حرکت آهسته از هم زدن مواد با تکان دادن ظرف بر روی شعله های گاز توسط آشپز حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر