فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از اضافه کردن آب طالبی در داخل لیوان شیشه ای که اط قبل با شربتی مخصوص تزئین شده است

حرکت آهسته از اضافه کردن آب طالبی در داخل لیوان شیشه ای که اط قبل با شربتی مخصوص تزئین شده است

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر