فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از آشپز حرفه ای که از کار خود لذت میبرد و در حال درست کردن معجونی با شیر می باشد

اسلوموشن از آشپز حرفه ای که از کار خود لذت میبرد و در حال درست کردن معجونی با شیر می باشد

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر