فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از آشپز حرفه ای در حال اضافه کردن مقداری شیر به ظرف میکسر

حرکت آهسته از آشپز حرفه ای در حال اضافه کردن مقداری شیر به ظرف میکسر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر