فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از گذاشتن جعبه همبرگر به همراه نمک و فلفل و انواع سس داخل دستگاه مخصوص بسته بندی

اسلوموشن از گذاشتن جعبه همبرگر به همراه نمک و فلفل و انواع سس داخل دستگاه مخصوص بسته بندی

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر