فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز از پدری در حال نوشتن متنی بر روی کاغذ در کنار فرزندش که در حال نقاشی کشیدن است

پرده سبز از پدری در حال نوشتن متنی بر روی کاغذ در کنار فرزندش که در حال نقاشی کشیدن است

7000070000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر