فیلم بردار: حمید رضا رزاقی

اسلوموشن از دقت هنرجو بر حرکت دستان استاد در حال اصلاح پشت گردن با ماشین اصلاح

اسلوموشن از دقت هنرجو بر حرکت دستان استاد در حال اصلاح پشت گردن با ماشین اصلاح

2500025000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر