فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

فیللم هوایی از عبور ماشین ها از روی پل دریاچه شهر ارومیه

فیللم هوایی از عبور ماشین ها از روی پل دریاچه شهر ارومیه

150000150000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر