فیلم بردار: صادق درویش امیری

جراح در حال استفاده از لوب بینایی برای افزایش دقت در عمل جراحی است

جراح در حال استفاده از لوب بینایی برای افزایش دقت در عمل جراحی است

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر