فیلم بردار: محمد حسنی

فوتیج انجام عمل جراحی به وسیله ی لوب پزشکی

فوتیج انجام عمل جراحی به وسیله ی لوب پزشکی

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر