فیلم بردار: محمد حسنی

پزشک جراح درحال بررسی چشم بیمار به وسیله ی لوب پزشکی

پزشک جراح درحال بررسی چشم بیماربه وسیله ی لوب پزشکی

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر