فیلم بردار: مهراد شاهی

همکاری دو پزشک برای عمل بیمار با کمک دستگاه مخصوص در اتاق عمل کلینیک چشم پزشکی بصیر

همکاری دو پزشک برای عمل بیمار با کمک دستگاه مخصوص در اتاق عمل کلینیک چشم پزشکی بصیر

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر