فیلم بردار: استودیو عقاب

خارج کردن بلوک های سیمانی از داخل ماشین

خارج کردن بلوک های سیمانی از داخل ماشین. نیروهای جهادی بلوک های سیمانی را از ماشین خارج می کنند.

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر