فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

پرندگان دریایی که با نظم خاصی در ساحل بر روی ستون های قدیمی نشسته اند در هوای ابری شهر انزلی

پرندگان دریایی که با نظم خاصی در ساحل بر روی ستون های قدیمی نشسته اند در هوای ابری شهر انزلی

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر