فیلم بردار: استودیو عقاب

تعدادی ماهی نیمه جان در داخل سینی قرار دارند

تصویری از تعدادی ماهی در سینی و بیرون آوردن آنها از آب. تعدادی ماهی نیمه جان در داخل سینی قرار دارند

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر