فیلم بردار: صادق درویش امیری

دکتر در حال ویزیت بیمار با دستگاه چشم پزشکی تشخیص بینایی سنجی

دکتر در حال ویزیت بیمار با دستگاه چشم پزشکی تشخیص بینایی سنجی

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر