فیلم بردار: صادق درویش امیری

دکتر در حال معاینه و تست بینایی فرد در کلینیک چشم پزشکی

دکتر در حال معاینه و تست بینایی فرد در کلینیک چشم پزشکی

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر