فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز اسلوموشن از بچه ها در در حال نقاشی کشیدن بر روی کاغذ

پرده سبز اسلوموشن از بچه ها در در حال نقاشی کشیدن بر روی کاغذ. حرکت آهسته از نقاشی کشیدن پسربچه ها و دختر بچه ها در کنار یکدیگر

7000070000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر