فیلم بردار: محمد حسنی

بیماران کرونایی بر روی تخت نشسته اند

. بیماران کرونایی بر روی تخت نشسته اند. بیماران کروناییدر بخش مراقبت های ویژه بر روی تخت نشسته اند

115000115000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر