فیلم بردار: محمد حسنی

یک بیمار بر روی تخت نشسته و با موبایل کار می کند

یک بیمار بر روی تخت نشسته و با موبایل کار می کند. یک بیمار با موبایل صحبت می کند.

110000110000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر