فیلم بردار: محمد حسنی

تیتر اول روزنامه در مورد کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

. تیتر اول روزنامه در مورد کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا. همکاری سه نهاد انقلابی برای کمک به کسب و کارها

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر