کتابخانه ی دیجیتال و کتابخانه تصویری چیست؟

کتابخانه ی دیجیتال و کتابخانه تصویری چیست؟

پاسخگویی به خیل عظیم نیازهای کاربران در عصر حاضر نیاز به حضور کتابخانه های دیجیتال را توجیه می کند. امروزه در سراسر جهان حرکت کتابخانه ها به این سمت، امری ملموس است. در ایران نیز بسیاری از کتابخانه هابه تبعیت از این ضرورت، حرکت به این سمت را آغاز کرده اند