کار با دوربین قسمت 1- قاب بندی

کار با دوربین قسمت 1- قاب بندی

تصاویر لحظات خاصی هستند که توسط عکاس و فیلمبردار با دوربین های مخصوص ثبت میشوند و با توجه به دیدگاه فیلمبردار میتوانند با جزئیات خاص، ساده یا انتزاعی باشند و دیدگاه های منحصر به فردی در مورد تصویر داشته باشند.