دسته بندی تصویر

تاریخی

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

وقتی صحبت از ایران می شود شاید اولین چیزی که به ذهن می رسد تاریخ پرشکوه آن باشد. تمدنی بیش از 10 هزار سال که فرهنگی غنی را به جهانیان هدیه کرده است. تاریخی که از مهاجرت آریایی ها و مادها و سلسله پر افتخار هخامنشیان شروع و در تمدن 1400 ساله اسلامی خود به اعتلا رسید و موجب افتخار ایرانیان و تحیر جهانیان گردید.